joomla blog
joomla blog

 

 ♣ ข่าวเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

Free Joomla Module

 

คลิก!! ตรวจสอบหมายเลขไปรษณีย์ลงทะเบียน

นำหมายเลขมาตรวจสอบได้ที่นี่ https://track.thailandpost.co.th/

 

 

 

 ♣ ข่าวสารกิจกรรมในสถานศึกษา

 

CONTINUE READING >>>

 ♣ ปฏิทินงานและกิจกรรม                                                                   

วัน/เวลา                                                                          รายการ                                                                            
16 มกราคม 2563 กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
20 มกราคม 2563 มอบรางวัลผู้ที่ชนะการแข่งขันทักษะ ระดับภาค
23 มกราคม 2563  กิจกรรมกีฬาสี วิทยาลัยเทคนิคแพร่
24 มกราคม 2563 อบรมการใช้งานระบบ RMS (ครู)
25 มกราคม 2563  อบรมการใช้งานระบบ RMS (เจ้าหน้าที่)
25 มกราคม 2563  สอบ V-NET
25 มกราคม 2563   สอบ V-NET
   
   

 

 ♣ ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วัน/เวลา                                                                           เรื่อง                                                                                
17 มกราคม  2563 คู่มือการใช้งานระบบ RMS 2019
11 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2562 
8 พฤษภาคม 2562 เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาฯ 2561
19 มีนาคม 2562 [คู่มือ] แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 60
15 มีนาคม 2562 [เล่มรายงาน] เอกสารประกอบการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง 2560

 

 ♣ เผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานภายในสถานศึกษา

 

 งานบัญชี

     ► งบทดลองประจำเดือน

     ► รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 

 

 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

     ► เอกสารการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

     ► รายงานประเมินตนเอง

 

 งานหลักสูตรการเรียนการสอน

     ► บัญชีรายละเอียดชั่วโมงสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

     ► ตารางสอนบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

     ► บัญชีงบหน้าตารางการใช้ห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

     ► ตารางการใช้ห้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

     ► ตารางสอนชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

     ► ตารางใช้พื้นที่โรงงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

 ♣ สื่อวีดีโอ

 


   

 ♣ ข่าวเปิดสอบงานข้าราชการ                                                              


 ♣ ข่าวการศึกษา