ผู้บริหาร

นางเมธิณี บุญเอกบุศย์

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

 1

นายอัครินทร์  สุขมา

 

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 2

นายอนรรฆ   ชนาธินาถพงศ์

 

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

05 5

นางปราณี  ต่อมดวงแก้ว

 

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

02 2 2

 นายชัชวาล  วงศ์ใหม่

 

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา