วิสัยทัศน์ฯ

  • เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน”  

  • เอกลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษา

ฝีมือดี  มีน้ำใจ  ให้บริการ”

  • อัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคแพร่

สถานศึกษาที่ผลิตนักเรียนนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ”

  • อัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่

ช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ”

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคแพร่

          วิทยาลัยเทคนิคแพร่  เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาวิชาชีพทุกระดับ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และให้บริการด้านวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น

พันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคแพร่

     1.จัดการอาชีวศึกษาและส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน

     2. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และพัฒนาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

     3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้ เพื่อการจัดการเรียนการสอนและให้บริการ

     4.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคแพร่

สุสิกฺขิโต สุวินโย ธมฺมถาโม จ อภิกมฺนมฺโต

ศึกษาดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม  กิจกรรมเด่น

ศึกษาดี

          นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีความสามารถด้านวิชาชีพ

มีวินัย

          นักเรียนนักศึกษามีมารยาทดีและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา

ใฝ่คุณธรรม

          นักเรียนนักศึกษามีความตั้งใจร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาทุกกิจกรรมโดยเฉพาะโครงการบรรพชาหมู่

กิจกรรมเด่น

          นักเรียนนักศึกษามีความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา และบริการชุมชน