ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

 

หลักสูตรการเรียนการสอน

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เปิดทำการสอน 2 ประเภทวิชา
     1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เปิดทำการสอน 6 หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556 (ระดับ ป.ตรี)
หลักสูตรระยะสั้น (ช่างตัดผมชาย)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ระบบปกติ)

รับผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ 3 ปี เปิดสอน 5 สาขาวิชา 11 สาขางาน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ระบบทวิภาคี)

รับผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ 3 ปี เปิดสอน 2 สาขาวิชา 3 สาขางาน ดังนี้

 

สาขาวิชาและสาขางานที่เปิดสอน ระดับ ปวช.56

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ระบบปกติ)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อ 2 ปี เปิดสอน 2 ประเภทวิชา 10 สาขาวิชา 11 สาขางาน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ระบบทวิภาคี)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อ 2 ปี เปิดสอน 2 สาขาวิชา 2 สาขางาน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ระบบ ม.6)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน ดังนี้

ระดับ ปวส.57

ระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556 (ระดับ ป.ตรี)

หลักสูตรระยะสั้น

รับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้นไป เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาช่างตัดผมชาย