ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ประวัติการจัดตั้ง | ภารกิจของวิทยาลัยเทคนิคแพร่ | วิสัยทัศน์-พันธกิจ | แผนภูมิโครงสร้าง

ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง เนื้อที่

      วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 ใช้ชื่อครั้งแรกว่า "โรงเรียนประถมช่างไม้" โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดแพร่ มีครู 1 คน นักเรียน 12 คน ได้สร้างโรงฝึกงาน และอาคารต่าง ๆ
      พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน "โรงเรียนช่างไม้แพร่" มีครู 3 คน นักเรียน 89 คน
      พ.ศ. 2496 ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง
      พ.ศ. 2501 เปิดสอนระดับประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
      พ.ศ. 2502 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนการช่างแพร่"
      พ.ศ. 2509 เปิดสอนแผนกช่างเครื่องยนต์และดีเซล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
      พ.ศ. 2517 เปิดสอนแผนกช่างกลโรงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
      พ.ศ. 2518 เปิดสอนภาคบ่ายแผนกช่างก่อสร้าง, ช่างเครื่องยนต์ดีเซล, ช่างกลโรงงาน
      พ.ศ. 2519 ได้รวมกับโรงเรียนการช่างสตรีแพร่ ยกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาเขต 1 สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างก่อสร้าง
      พ.ศ. 2520 เปิดสอนระดับ ปวส.แผนกช่างยนต์
      พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกช่างวิทยุ-โทรคมนาคม เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แยกออกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเทคนิคแพร่ และในปีนี้ได้เปิดสอนแผนกช่างไฟฟ้า, ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น เพิ่มขึ้นอีก 2 แผนกวิชา
      พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับ ปวท. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ และระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
      พ.ศ. 2531 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
      พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และเปิดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างสำรวจพ.ศ. 2535 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต
      พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นสาขาวิชาช่างตัดผมชาย
      พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงพ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ
      พ.ศ. 2546 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระดับ ปวส. สาขางานช่างโยธา
      พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานสถาปัตยกรรม
      พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
      พ.ศ. 2552 เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ และสาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
      พ.ศ. 2554 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
      พ.ศ. 2555 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
      พ.ศ. 2556 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
      วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 72 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000 โทรศัพท์ 054-511142 โทรสาร 054-511811 สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เว็บไซต์ : www.technicphrae.ac.th E-mail:tecphrae@hotmail.com