งานการส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
image
นางสุชัญญา กาทองทุ่ง
หัวหน้างานการส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงานการส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
image
นายวราวุธ หมื่นโฮ้ง
image
นางสิรินาฎ เลือดนักรบ
image
นายไฉน โลชา
image
นายสิทธิพร วังมณี
image
นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์
image
นางสาวมาณิชา ภิญโญชูโต
เจ้าหน้าที่งานการส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
image
นางสาวโชติมา ธรรมสอน
image
นางสาวธัญญาลักษณ์ แผ่ผาย
image
นางสาววรรณิศา จักรพันธุวงศ์
image
นางสาวพิจิตรา วันมอย
image
นางวิรัลพัชร ทาวัน
Powered by MakeWebEasy.com