งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
image
นายสัญชัย ทิพย์ประเสริฐ
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
image
ว่าที่ร.ต.จีรวัฒน์ ยืนมั่น
image
นายวรวิทย์ วงค์บุญมา
image
นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต
image
นางสุจีรา ตันมา 
image
นายศุภชัย กระจ่างแก้ว
image
นายมานิต ก๋าแก้ว
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
image
นางสายหยุด เพาะเจาะ
image
นายเจษฏา แสนใจยา
image
นายสิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
Powered by MakeWebEasy.com