image

ประวัติและความเป็นมา


วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480  ใช้ชื่อครั้งแรกว่า "โรงเรียนประถมช่างไม้"
โดยอาศัยสถานที่ของ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดแพร่  มีครู 1 คน นักเรียน 12 คน ได้สร้างโรงฝึกงาน และอาคารต่าง ๆ

พ.ศ. 2519  ได้รวมกับโรงเรียนการช่างสตรีแพร่  ยกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาเขต 1 สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2522  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แยกออกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  และจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยเทคนิคแพร่”

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาวิชาชีพทุกระดับ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
และให้บริการด้านวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น
พันธกิจ
|
จัดการอาชีวศึกษาและส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
|
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และพัฒนาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
|
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้ เพื่อการจัดการเรียนการสอนและให้บริการ
|
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน


   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านอาชีวศึกษา
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้